STUDIE 4


Hvordan Thermacell påvirker andre insekter enn mygg

I 2023 gjennomførte Thermacell en studie som undersøkte effekten av pralletrin frigjort fra Thermacell på andre insekter enn mygg. Målet var å få en bedre forståelse av effekten det aktive stoffet frigjort fra enheten har i bruksområdet til enheten. Eksperimentet undersøkte om andre insekter som kom til enheten døde i effektområdet.

Dreper Thermacell andre insekter enn mygg?

«Nei, studien undersøkte effekten av Thermacell under og rett etter bruk, og det var ingen forskjeller i insektdødelighet mellom områder utstyrt med apparatet og kontrollområder uten enheten.»

– John Hainze, direktør for vitenskap og forskning, Thermacell Repellents, Inc.

Slik ble testen gjennomført

Metode

Det ble satt opp fire testområder for forsøket, som besto av en hvit presenning og en CO2-produserende maskin (for å imitere menneskelig pust) plassert i midten. En påskrudd Thermacell med en matte som inneholder pralletrin ble plassert i to testområder. Dødeligheten til insektene ble målt med jevne mellomrom både under og etter bruk av enheten.

Lokasjon

Gainesville, Florida
(område med mye mygg)

Arter

Lokale insektarter utenom mygg

Varighet

Pralletrineksponering i 4-timers intervaller over 3 dager

Vurdering etter eksponering:

Dødeligheten av innsamlede insekter ble vurdert etter 0, 12 og 24 timer

Pralletrinmatte:

Vekt: 1,7 g

Aktiv ingrediens: 0,185 g (10,86% w/w)

Myggtiltrekkende maskin:

Maskin som skiller ut Co2 som imiterer menneskelig utånding (ca. 400-600 ml/min)

Presenning:

6×6 m

Samlet inn insekter innenfor testområdet

Kontrollområder:

Det ble etablert 2 kontrollområder uten Theramcell-apparater. Dette sikret at effekten av pralletrineksponeringen kunne bli vurdert nøyaktig

Verifiseringsenheter:

BG-Sentinel myggfangere ble plassert utenfor testområdene. Dette for å etablere hva myggomfanget som var i området.

Resultater

Konklusjon:

Studien konkluderte med at det ikke var noen signifikant forskjell i dødeligheten til andre insekter mellom beskyttelsesområdet dannet av Thermacell-enheter som bruker pralletrin og kontrollområdene.

Nesten like mange andre insekter ble samlet inn fra alle testområdene (p > 0,05): 2,00 insekter per dag fra presenningen til kontrollområdene og 1,00 insekter per dag fra presenningen til testområdene utstyrt med Thermacell-apparatet.

Dette indikerer at bruken av Thermacell ikke påvirker lokale populasjoner av de studerte insektene innenfor beskyttelsesområdet i betydelig grad.

Referanse:

McMillan, B. (2023), Impact of Thermacell Mosquito Repellent II (10.86% Prallethrin) on Naturally Occurring Arthropod Populations, Thermacell Repellents, Inc., 26 Crosby Drive, Bedford, MA, 01730, GLP Study Number: TRI-BIO-004, March 24, 2023