STUDIE 2


Oppløsning av pralletrin i vann

Forståelse av konsekvensene ved feil bruk av Thermacell

Thermacell, sammen med en tredjepart, gjennomførte et studie der farene ved bruk av Thermacell for menneskers helse og miljøet ble undersøkt. Forskningen brukte scenarier som tilsvarer den reelle bruken av Thermacell, samt metodene til European Chemicals Agency (ECHA), og data innhentet fra en studie om konsentrasjonene av det aktive stoffet avsatt på overflater.

Hva skjer hvis en pralletrinmatte ved et uhell havner i vannet, eller blir liggende igjen på bakken?

«Vi anbefaler ikke å kaste Thermacell-matten i vannet, men hvis det skjer et uhell, er det ingen grunn til bekymring. Pralletrinet i Thermacell-matten løses dårlig opp i vann, noe som betyr at mengden av den aktive ingrediensen som lekker ut fra en matte i vannet, består risikovurderingen basert på ECHAs eksponeringsscenario. Siden vi vet hvordan pralletrin oppfører seg i vann, og den eneste måten virkestoffet kan komme på avveie er at matten blir våt, så er det en trygg antagelse at pralletrinutslippet ville vært svært lite og veldig lokalt.

– John Hainze, direktør for vitenskap og forskning, Thermacell Repellents, Inc.

Slik ble testen gjennomført

Metode

I forsøket ble det tatt vannprøver fra overflaten av en naturlig elv. Pralletrinmatter ble lagt i vannprøvene (stillestående) i syv dager. Det ble tatt prøver fra vannet med jevne mellomrom, for å måle mengden virkestoff som ble sluppet ut i vannet over tid.

Resultater

Konklusjon:

Basert på våre beregninger kan det konkluderes at hvis matten havner i vannet eller på bakken, er det usannsynlig at det vil skade miljøet.

Hvis du ved et uhell mister refillmatten i et vann

Hvis Thermacell-matten ved et uhell skulle havne i vannet, basert på ECHAs risikovurdering basert på eksponeringsscenarioet, ville det ikke være grunn til bekymring.

Hvis refillmatten blir lagt igjen på bakken

Hvis Thermacell-matten ved et uhell skulle bli lagt igjen på bakken, basert på ECHAs risikovurdering basert på eksponeringsscenarioet, ville det ikke være grunn til bekymring.

En liten mengde pralletrin frigjøres gradvis over syv dager i vannet, hvor det brytes ned når det utsettes for sollys:

  • Pralletrin spaltes umiddelbart på overflaten i sterilt vann når det utsettes for sollys (halveringstid 13,6 timer)

Kilde: National Center for Biotechnology Information (2022). PubChem Annotation Record for Prallethrin, kilde: Hazardous Substances Data Bank (HSDB). Hentet 31. januar, 2022. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/source/hsdb/8169

 

Etter syv dager var pralletrininnholdet i de analyserte vannprøvene i gjennomsnitt 3,19 mg/l. Tabellen nedenfor viser resultatene, som tar hensyn til nedbrytning (f.eks. på grunn av fotolyse) og fortynning (f.eks. i en dam) når virkestoffet ved et uhell har lekket ut i miljøet.

Som tabellen viser var mengden pralletrin lekket ut i vannet mindre enn 1/2 av konsentrasjonen vurdert som ufarlig (PEC/PNEC-verdi).

Referanser:

Moate T.F. (2022), Residues of Prallethrin and d-Allethrin in Surface Water Exposed to Repellent Mat Products, Golden Pacific Laboratories, LLC (GPL), 4720 W. Jennifer Avenue, Suite 105, Fresno, California 93722, GPL Study Number: 221054, August 16, 2022