STUDIE 1


Konsentrasjonen av virkestoffet pralletrin som legger seg på overflater

Hvor mye pralletrin blir igjen i miljøet?

I 2021 samarbeidet Thermacell med eksterne EcoSafe Natural Products Inc. om en studie der den gjennomsnittlige konsentrasjonen av den aktive ingrediensen pralletrin avsatt på nærliggende overflater ved bruk av Thermacell ble undersøkt. Eksperimentet ble utført i et miljø som simulerte utendørsforhold.

Er Thermacell trygt å bruke rundt mennesker og kjæledyr? Hva med miljøet?

«For å svare på disse viktige spørsmålene er det først nødvendig å finne ut hvor mye pralletrin som er igjen i miljøet etter bruk av Thermacell. De innhentede dataene kan brukes til å modellere effektene av bruk i ulike scenarier, for eksempel i nærheten av barn og kjæledyr. I dette første trinnet observerte vi at mengden pralletrin som er igjen i miljøet etter kontinuerlig bruk av Thermacell praktisk talt ikke kan påvises (mindre enn en milliarddel av et gram). Når det gjelder mengden stoff som er igjen i miljøet, fungerer Thermacell godt under risikogrensen. ”


– John Hainze, direktør for vitenskap og forskning, Thermacell Repellents, Inc

Slik ble testen gjennomført

Metode

En Thermacell MR300 ble plassert i midten et 4,5 diameter bredt testområde. Apparatet var aktivt i 4 timer. 36 innsamlingspunkter spredt utover 12 stativer, hvor hvert stativ hadde 3 innsamlingspunkter i forskjellige høyder. Hvert innsamlingspunkt var utstyrt med et målepapir, for å måle hvor mye Pralletrin som var igjen.

Forsøket ble utført i et kontrollert innendørs klima (20m x 14m x 5m), uten bevegelse i luften. Dette for å simulere «worst case scenario».

  1. Målepapir samlet det aktive stoffet avsatt i det berørte området.
  2. Pralletrinmatte:
   Vekt: 1,7 g
   Aktiv ingrediens: 0,185 g pralletrin (10,86 % w/w)
  3. Etter fire timer ble prøvene samlet inn og analysert.

 

Positive kontrollprøver:

10 målepapir med pralletrin ble forberedt for testen. Fem prøver ble lufttørket i ti minutter og fem i fire timer. Prøver ble analysert for å avdekke om det var betydelig tap av pralletrin under frakt og testing.

Negative kontrollprøver:

Det ble utarbeidet fem nullprøver (uten pralletrin) for testen, som ble eksponert for luft på teststedet i fire timer. Etter fire timer ble prøvene samlet og analysert for å avdekke om det hadde forekommet betydelig krysskontaminering under felttesting, frakt og analyse.

Resultater

Mengden som er igjen i miljøet er praktisk talt umulig å oppdage

I alle de 36 målingene var mengden som satte seg på overflatene praktisk talt så liten at vitenskapelig utstyr ikke kunne oppdage mengden. Mengden som legger seg på overflatene er mindre enn en milliarddel av et gram pr kvadtratcentimeter, det vil si mindre enn en milliarddel av vekten av en rosin.

Under felttesten sank vekten av pralletrinmatten med 0,35 g på fire timer. Mattene inneholdt et gjennomsnitt på 10,86 % pralletrin (målmengde; høyeste mengde var 11,40 %, laveste mengde var 10,32 %), så ca. 36 mg pralletrin ble frigjort under feltforsøket. Alle 36 feltprøver ble analysert for totalt pralletrininnhold. Resultatene er presentert i tabellen nedenfor.

Konsentrasjonen av pralletrin i alle feltprøver var lavere enn deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiserbar grense (LOQ) når analysemetodene beregnet for denne studien ble brukt.

Ved utvikling av en analytisk kjemimetode er det viktig å vite hvor følsom den er, dvs. hva som er den minste mengden virkestoff som kan påvises (deteksjonsgrense, LOD) og hva som er den minste mengden som kan måles (kvantifiserbar grense, LOQ). LOD og LOQ er kjemikaliespesifikke, dvs. spesifikke for hvert kjemikalie som studeres. Denne analysemetoden var basert på retningslinjene fra OECD og European Chemicals Agency ECHA.

Referanse:

Bradbury, S.G. (2021), Determination of ETOC Deposition in a Simulated Outdoor Environment from Thermacell Repellents Inc.’s Thermacell Anti Mosquito II, EcoSafe Natural Products Inc., #16-6782 Veyaness Road, Saanichton, BC V8M 2C2, Canada, Study number: ESN354-36B, March 31, 2021